top of page

揸車篇
轉車牌


車牌:記得將香港嘅牌同申請表格影相留底,去郵局寄 registered mail 有號碼跟,仲要如果兩公婆一齊寄要袋中袋,分兩個信封寫幾隻字話有兩份申請表,或者各人獨立寄。有街坊兩公婆一齊寄,一個好快就收到車牌,另一份申請表DVLA話收唔到,搞咗半年都無消息,要重做,仲要比多一次錢添。


特區護照攞P牌:網上申請會direct左去舊系統,要等DVLA寄信嚟攞Share Code 同埋簽名(係唔需要寄護照/護照副本!),係限期之前寄返去,大約10日就會收到P牌。費用£34。
泊車/ 入城費


1. 泊車貼士


(i) 以下時段只許可住戶使用, 以後時間可以任泊。
(ii) 以下時段要收費,上限兩個鐘。


2. 如何申請泊街 permit ?


要登入此網站申請

3. 倫敦入城費時間係幾多點?同幾錢?


星期一至五早上07時至下午6時


星期六至日下午12時至6時


如果您提前或在同一天付款,每日費用為15英鎊。

驗車


1. MOT 使唔使帶V5C ?


乜都唔使,全部online登記。2. 呢個可以幫助大家記得做MOT
Comments


bottom of page